ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκπονούμε μελέτες Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών, μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.

Image

Συγκεκριμένα, για την αδειοδότηση της επιχείρησής σας αναλαμβάνουμε τα εξής:


 • Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της καλύτερης δυνατής θέσης της επιχείρησής σας.
 • Εκπόνηση μελέτης και διεκπεραίωση φακέλου για την έκδοση Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και Άδειας Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Διαχείρισης αυτών (π.χ. Βιολογικοί Καθαρισμοί) και Διάθεση Στερεών Αποβλήτων.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή από αυτήν.
 • Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης σε περίπτωση που η επιχείρησή σας βρίσκεται εντός περιοχών NATURA.
 • Μελέτη Πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.
 • Σχεδίαση της βέλτιστης χωροθέτησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (Layout) εντός του βιομηχανικού κτιρίου προκειμένου για μέγιστη απόδοση στην παραγωγική διαδικασία.
 • Πλήρης μελέτη και διεκπεραίωση φακέλου για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, οικοδομικής και λειτουργίας.
 • Κυκλοφοριακή Σύνδεση ανάλογα με τη θέση της επιχείρησής σας για ασφαλή διακίνηση των οχημάτων από και προς το χώρο του εργοστασίου.
 • Πλήρης Φάκελος Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας π.χ. Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά, Κλιματισμός, Ύδρευση-Αποχέτευση, Πυροπροστασία κ.λ.π.
 • Πλήρης μελέτη για ηλεκτροδότηση είτε πρόκειται για απευθείας σύνδεση με τη Δ.Ε.Η., είτε η επιχείρηση χρήζει κατασκευής υποσταθμού για την ηλεκτροδότησή της ανάλογα με το μέγεθός της.
 • Μετά την ολοκλήρωση του πακέτου της έκδοσης αδειών, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των κατασκευών και των εργασιών τοποθέτησης μηχανημάτων και όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, διαθέτοντας τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για άριστα αποτελέσματα.
 • Ακόμη και μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας, το γραφείο μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό σας καθώς αναλαμβάνει τη στήριξη της δραστηριότητάς σας προσφέροντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Επιβλέποντος Μηχανικού για τον διαρκή έλεγχο της σωστής και αφαλούς λειτουργίας της.
 • Ολοκληρώνοντας το πακέτο των υπηρεσιών, το γραφείο μας συνεργαζόμενο με μεγάλα επενδυτικά γραφεία, αναλαμβάνει την πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για την ένταξη της επιχείρησής σας στα εκάστοτε ισχύοντα επενδυτικά σχέδια και νόμους.