ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Ο Τεχνικός Ασφαλείας  παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία & την Ασφάλεια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσλάβουν τεχνικό ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί στο ειδικό φυλλομετρημένο και θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας, βιβλίο της επιχείρησης: Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Image

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας


  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας.
  • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
  • Συμβουλεύει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.

Κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες μας, ο Τεχνικός Ασφαλείας ενδέχεται να παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
  • Δημιουργία σχεδίων διαφυγής & διάσωσης και Σύνταξη Διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια κ.α).