ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
(PROJECT MANAGEMENT)

Από το τεχνικό μας γραφείο παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου, αναλαμβάνοντας πλήρως τον συντονισμό, την επίβλεψη και τη διαχείριση για λογαριασμό του πελάτη. Παρέχονται πλήρεις τεχνικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου. Έχοντας ως βασικό στόχο την άρτια εκτέλεση του έργου με ασφάλεια, οργανώνοντας όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου, μέχρι την κατασκευή και ολοκλήρωσή του. Επιπροσθέτως ο πελάτης – επενδυτής γνωρίζει από την στιγμή της ανάθεσης το ακριβές κόστος κατασκευής και το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, τα οποία λόγω της άρτιας οργάνωσης είναι τα μικρότερα δυνατά.

Image

Αναλαμβάνουμε:

  • Την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
  • Το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου.
  • Τη δημιουργία ακριβούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.
  • Τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση του κόστους του έργου.
  • Τη βέλτιστη οργάνωση των συνεργείων και τη ροή των υλικών στο εργοτάξιο.
  • Την επίβλεψη και τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής.
  • Την τήρηση ημερολογίων, εγγράφων και αναφορών προόδου του έργου.
  • Την σύνταξη τελικών επιμετρήσεων του έργου.
  • Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.